Privacybeleid

Privacybeleid van Theaterlab PROEF

In het privacybeleid van Theaterlab PROEF staat beschreven hoe ik met uw gegevens om ga. Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen indien u een product en/of dienst afneemt van Theaterlab PROEF of indien u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven. 

Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer: Wendy van Delzen
Onderneming: Theaterlab PROEF
Postadres: Nicolaasweg 51B
3581VE Utrecht
Nederland
Email: wendy@theaterlabproef.nl
Telefoon: 0630576826
KvK-nummer: 65886496

Theaterlab PROEF is verantwoordelijk voor de naleving van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Theaterlab PROEF is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Theaterlab PROEF, waaronder http://www.theaterlabproef.nl.

Theaterlab PROEF verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Theaterlab PROEF opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Theaterlab PROEF. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Theaterlab PROEF om de overeenkomst uit te voeren.

Theaterlab PROEF gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Theaterlab PROEF altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Door Theaterlab PROEF worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:
– 
voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
– voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
– voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
– voor het behandelen van vragen en klachten:  naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Theaterlab PROEF altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan wendy@theaterlabproef.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:
– in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
– in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;
– in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;
– in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Theaterlab PROEF gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Theaterlab PROEF, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar: wendy@theaterlabproef.nl

U heeft het recht om uw persoonsgegevens
– in te zien
– te corrigeren
– te laten verwijderen
– te beperken
– te verplaatsen

Als u vragen of een verzoek heeft over dit privacybeleid of meer in het algemeen hoe Theaterlab PROEF met uw persoonsgegevens om gaat. Alsmede voor het verwijderen, beperken of verplaatsen van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar: wendy@theaterlabproef.nl

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Laats bijgewerkt op 08-10-2018